top of page

Privātuma politika

Cienījamais, Klient!

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā ir piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR).

Šī Privātuma Politika attiecas uz visiem uzņēmuma SIA “Simron N.G.” vietnes Lietotājiem. Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku.

SIA “Simron N.G.” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem un citiem www.berumielasts.com pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod www.berumielasts.com jebkādu informāciju.

Mēs apstrādājam pastāvīgo klientu personas datus:

  • Kad Jūs ievadāt savus personas datus (t.sk. vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, telefona nr., e-pasta adresi) intertneta vietnē 

  • Kad Jūs izmantojat  mājas lapu no Jūsu lietotāja konta vai sīkdatņu izmantošanas laikā;

Citu datu apstrāde berumielasts.com apkopo un apstrādā arī citus datus, kas nav tieši saistīti ar konkrētu fizisko personu (dzimums, vecums, valoda, atrašanās vieta). Turklāt, mēs apkopojam informāciju par Klientu darbību interneta vietnē www.berumielasts, proti, lai saņmetu informāciju par  kategorijām, kas visvairāk interesē klientus. Dotajā Privātuma politikā citi dati skaitās kā bezpersonalizētie dati.

Personas datu apstrāde

berumielasts.com izmanto personas datu apstrādi, lai informētu klientus par jaunumiem, akcijām vai pasākumiem, kas ir saistīti ar uzņēmuma darbību. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, uzrakstot Pārdevējam vēstuli uz e-pasta adresi.

Kā arī, personas dati tiek izmantoti lai nodrošinātu saistību izpildi, proti, pasūtījumu noformēšanu un piegādi.

Piekrītot Privātuma politikai klients piekrīt savu datu automatizētai apstrādei. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, izmantojot interneta veikala mājas lapu, vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Datu nodošana trešajām personām

Trešās personas arī var būt piegādes pakalpojumi.

Kā arī, Personas dati var tikt nodoti kompetentām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

berumielasts.com glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr ir spēkā noslēgtais līgums par pastāvīgo klientu, vai kamēr pastāv juridisks pienākums datus uzglabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, t.sk. izrakstītie rēķini u.c.).

Personas datu izmaiņas 

Gadījumā, kad mainās elektroniskā adrese (kas tiek izmantota berumielasts.com majas lapas piekļuvei), berumielasts.com lūdz paziņot par to, rakstot vēstuli uz e-pastu, jo šī informācija nevar tikt mainīta personīgi.

Personas datu aizsardzība 

berumielasts.com apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un berumielasts.com saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Piekļuve datu apstrādes funkcijām un izmaiņām ir tikai uz to pilnvarotām personām.

Ja Jums ir aizdomas par Jūsu personas datu pretlikumīgu izmantošanu, vai nodošanu trešajām personām, kas nav saistītas ar Interneta veikala tiešo darbību, berumielasts.com lūdz nekavējoties sazināties ar mums. Tikai tādā gadījumā mēs varam samazināt

iespējamo kaitējumu līdz minimumam.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu vai saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Kā arī, Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt no berumielasts.com piekļuvi saviem personas datiem.

Lai izvairītos no datu un klientu tiesību ļaunprātīgas izmantošanas Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, 

elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu,berumielasts.com pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbilde Klientam tiek sniegta un nosūtīta 30 dienu laikā pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai uz e-pasta adresi ierakstītā vēstulē.

Prasība par personas datu apstrādes izbeigšanu tiek uzskatīta par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanu.

Drošība

Visi klienta personīgie dati www.berumielasts.com vietnes izmantošanas laikā tiek identificēti, kā konfidenciāla informācija. Šifrēts datu pārraides kanāls ar bankām nodrošina Pircēja personīgo datu un banku rekvizītu drošību. Pārdevējam nav piekļuves pie tiem.

Citi noteikumi

Izmantojot interneta vietni www.berumielasts.com vai aizpildot speciālu pastāvīgā klienta iesniegumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Distances līgumu un ar Privātuma politiku, kā arī saprot līguma saturu un ir noslēdzis ar SIA SIMRON N.G. līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus. berumielasts.com ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā, kā arī, ievietojot to www.berumielasts.com mājaslapā.

Datu pārvaldnieks un persona, kas atbildīga par personīgo datu apstrādi ir SIA SIMRON N.G.. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi var par Privātuma politikas saturu, varat rakstīt uz e-pastu simronlv@gmail.com .

Gadījumā, ja Jums ir pretenzijas par personīgo datu apstrādi mūsu uzņēmumā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā. Valsts datu inspekcijas

darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un pamatbrīvību datu aizsardzības jomā.

Banketi un mielasti                                                     
Banketu zāle " Zem spārna "

bottom of page